Umowa Sprzedaży

Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Kodeks cywilny nie reguluje formy, w jakiej umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zostać zawarta. Wobec tego może być ona zawarta ustnie. Warto jednak zachować formę pisemną np. dla celów dowodowych.

Umowna kupna – sprzedaży samochodu powinna zawierać:
– datę i miejsce zawarcia umowy – data wpływa na termin rejestracji samochodu, a także ma związek z jego ubezpieczeniem,
– dane identyfikacyjne sprzedającego oraz kupującego,
– markę samochodu,
– rok produkcji,
– numer nadwozia,
– numer silnika,
– numer rejestracyjny,
– numer karty pojazdu,
– aktualny przebieg,
– kolor,
– cenę sprzedaży samochodu,
– oświadczenie kupującego o znajomości stanu technicznego pojazdu,
– informację o tym, kiedy samochód zostanie przekazany kupującemu,
– określenie, która ze stron ponosi koszty związane z zawarciem umowy,
– podpisy obu stronStandardowo w każdej umowie kupna-sprzedaży auta znajduje się zapis, że kupujący zna stan techniczny auta i nie będzie rościł sobie żadnych praw w tym względzie wobec sprzedającego. Taki zapis jest korzystny dla sprzedającego, bo chroni go przed ewentualnymi roszczeniami nabywcy z tytułu wad ukrytych. Nabywca może jednak skorzystać z przepisów o rękojmi. Ma na to rok od daty podpisania umowy, chyba że sprzedający umyślnie zataił przed nim wady samochodu. Jednak jest to długa i trudna droga, rzadko stosowana w przypadku obrotu samochodami używanymi. Kupujący powinien wiedzieć czy samochód jest powypadkowy, czy przechodził naprawy blacharsko-lakiernicze i najlepiej, aby adnotacja na ten temat także znalazła się w umowie pisemnej.

Konieczne jest również, dla bezpieczeństwa kupującego, zawarcie w umowie kupna-sprzedaży pojazdu oświadczenia sprzedającego, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

Cała kwota określona w umowie kupna-sprzedaży samochodu używanego przeważnie jest przekazywana „z ręki do ręki” lub przelewem na konto bankowe sprzedającego. Bywają jednak sytuacje, że strony umawiają się na zaliczkę lub zadatek. Są to dwie formy, które niosą za sobą różne skutki dla stron umowy, w tym wypadku przedwstępnej.